تبریک روز معلم

تاریخ درج: 1397-02-12

 

🔹معلمى، مهری است که از روز ازل با گل آدمی سرشته شد تا مردم از ظلمات جهل به نور دانایی رهنمون شوند.


🏵روز معلم گرامی باد.🏵