بحث آزاد

تاریخ درج: 1397-04-23

 

موضوع بحث آزاد این هفته:
🔹 افراد مشهور
زمان: دوشنبه
🔸ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ ویژه زبان آموزان خانم
🔹ساعت ۱۹:۳۰ تا ۲۱ ویژه زبان آموزان آقا
🔸برای تهیه بلیط و حضور در کلاس به مدیریت موسسه مراجعه کنید.